Årsmöte och månadsmöte jan 21

Hej alla medlemmar,
Kallelse till årsmöte 2021 för Stockholmsbild via Skype för verksamhetsåret 2020 samt medlemsmöte januari.


Under den första kvarten, fram till 18:15 hjälper Hans, Kåre eller Per till med att lösa eventuella problem med anslutningen till mötet därefter hjälper vi till i mån av tid beroende på vem av oss som presenterar något.

Årsmöte och månadsmöte för Stockholmsbild onsdagen den 27 januari 2021 18:00 via Skype.
Anslut till mötet genom att klicka på xxx 27/1 från 18:00.

Agenda
18:00 Under den första kvarten ser vi till att alla kommer in i mötet och att tekniken fungerar.
18:15 Årsmöte – agenda

1 Mötets öppnande.
2 Frågan om mötet blivit i vederbörlig ordning utlyst
3 Godkännande av dagordningen.
4 Val av Justeringsmän tillika rösträknare.
5 Val av ordförande för årsmötet.
6 Val av sekreterare för årsmötet.
7 Föredragning av verksamhetsberättelse.
8 Föredragning av kassarapport och revisionsberättelse.
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
10 Val av ordförande för det kommande året.
11 Val av halva antalet styrelseledamöter för den kommande verksamhetsperiod. Styrelsen utser inom sig övriga befattningar.
12 Val av suppleanter till styrelsen.
13 Val av revisor och revisorssuppleant för kommande året.
14 Val av valberedning.
15 Fastställande av medlemsavgift för det nästkommande året.
16 Behandling av till mötet inkomna motioner.
17 Övriga frågor.
18 Mötets avslutning.

18:45 (ca) Månadsmöte januari
Månadens bild januari – Inramat (Hans)
Kommande månadstävlingar
Externa tävlingar
Bildvisning Frida
Aktiviteter: Natt på Skeppsholmen
Bildstafetten
Månadsmöten under våren 2021

20:00 (ca) Mötet avslutas

Mikrofonen skall gärna vara avstängd när ni själva inte pratar. Om det är störande ljud på mötet så kommer Kåre, Per eller Hans att stänga av misstänkta mikrofoner
Välkomna till mötet!
Gott nytt år
Kåre