Fotoutflykt till Råstasjön 2023-05-18

Vi träffades på parkering torsdagen den 18 maj kl. 9.00. Vi gick ett varv runt sjön och fotade allt som var intressant. Efter någon timme träffades vi och fikade.


Råstasjöns naturreservat är ett naturreservat i Solna kommun i Stockholms län.
Området är naturskyddat sedan 2017 och är cirka 40 hektar stort. Reservatet omfattar Råstasjön och strandpartierna omkring. Reservatet består av öppna partier som omväxlar med mest lövskog i norr och i sydväst av gamla tallar, grova ekar och andra grova lövträd.

Naturreservat nära människor
Naturreservatet omfattar Råstasjön med omgivande natur i centrala Solna. Området ansluter i väster till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg, och tillsammans bildar de ett större sammanhängande naturområde med stor betydelse för det tätortsnära friluftslivet.

Värdefull fågelsjö
Råstasjön är en av de mest värdefulla fågelsjöarna i länet med många häckande sjöfågelarter och en livskraftig skrattmåskoloni. Under våren kan man njuta av fågelsång från träd, buskar och vassar och se fågelungar av flera sjöfågelarter på nära håll. Under vintern uppehåller sig många arter här tack vare tillgång till öppet vatten. Vår och höst rastar flyttfåglar i området. Sjön är också livsmiljö för stormusslor och en god reproduktionslokal för fisk.

Grodor och nät av gångvägar
Området runt Råstasjön har stora värden för friluftsliv och rekreation. Här finns ett välutvecklat nät av gångvägar och mindre stigar. I söder finns gräsmattor för vistelse och picknick. I reservatets norra delar finns natur med artrik flora och fauna, som blommande lundväxter, fladdermöss och olika groddjur.